Do’a Nishfu Sya’ban

Cara inengucapkan doa Nishfu Sya’ban Membaca doa Nishfu Sya’ban setelah melakukan salat dua rakaat sunat, yang dikerjakan seusai salat Maghrib. Pada rakaat pcrtama sesudah Al-Faatihah membaca surat A1-Kaafiruun, sedang pada rakaat kedun sesudah Al-Faatihah membaca surat Al-Iklilaash, kemudian mengucapkan salam. Setelah salat selesai,  dianjurkan membaca surat Yaasiin sebanyak tiga kali, dengan niat sebagai berikut:

Pada bacaari yang pertnnzn diniatkan untuk memohon usia panjang yang semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. Pada bacaan surat Yaasiin yang kedna diniatican

memohon rezeki yang banyak lagi halal untuk belcal iba dab kepada Allah Swt. Pada bacaan Yaasiin yang ketiga diniatkan me mohon keteguhan iman. Seusai itt membaca doa berikut:

Alhumma yaa dzal manni walaa yumannu ‘alaika yaa dzal jalaa wal ikraami, yaa dzath thauli wal in’aami, Iaa ilaaha il anta zhaharal laajiina wajaaral mustajiiriina wama-manal khaaifiina.

Allaahumma inkunta katabtanii ‘indaka fii ummil kitaabi syaqiyyan au mahruuman au mathruudan au muqattaran ‘alayya fir rizqi famhu.

Allaahumma bifadhilka fii ummil kitaabi syaqaawatii wahirmaanii wathardii waiqtaara rizqii. Wa atsbitnii ‘indaka fii ummil kitaabi sa’iidan marzuuqan muwaffaqan lii khairaati, fainnaka qulta waqauluka! haqqu fii kitaabika munazzali ‘alisaani nabiyyikal mursali:

Yamhullaahu maa yasyaa-u wayutsbitu wa’indahuu ummul kitaab.

Ilaahii bit tajallil a’zhami Iii lailatin nishfi n syabri sya’baana niukarramil latH yufraqu fiihaa kullu amrin hakilinin wayubrarnu. lshrif ‘anni minal balaa-i rnaa a’lamu wamaa ma a’wamaa anta a’lamu bihii Wa anta ‘allaarnul ghuyuubi birahniatika yaa arhamar raahimiin.

Washallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa’alaa aalihii wasbahbihii wasallama, aamiin.

Artinya:

Ya Allah, wahai Yang memiliki anugerah dan liada yang memberi anugerah kepada-Mu, wahai Yang mernpunyai keagungan dan kemuliaan, wahai Yang inempunyai kekuasaan dan yang memberikan nikmat, tiada Tuhan yang berhak disembah selath Engkau, tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan dan tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan.

Ya Allah, jika Engkau telah rnendapkan diriku di dalarn Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh) yang berada di sisi-Mu sebagai orang yang celaka, terlialang, ter usir atau disempitkan rezekinya sudilah kiranya Engkau menghapuskan,

Ya Allah, berkat karunia-Mu apa yang ada di dalam [ Kitab yaitu perihal diriku sehagai orang yang celaka, Lerhalang, terusir dan sempit rezeki. Dan sudilah kiranya Engkau rnenetapkan di dalam Ummul Kitab yang ada di sisi-Mu agar aku menjadi orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang hanyak lagi beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan. Karena sesungguhnya Bngkau telah berfirman di dalarn Kitab-Mu dan firman-Mu adalah henar helaka yang diturunkan rne lisan Nahi yang Engkau utus, “Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkannya, dan di sisi-Nya ada Ummul Kitab

Ya Tuhanku, berkat penampilan yang niaha besar (dan rahniat-Mu) pada malam pertengahan hulan Sya’ban yang mulia mi diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penub kebijaksanaan. Sudilab kiranya Engkau n-tenghindarkan diriku da segala bencana yang kuketahui dan yang tidaic kuketahui serta yang Iebth Kau ketahui (dan diriku), dan Engkau Maha Mengetahui segala yang gaib, herkat rahrnat-Mu wahai Yang Maha Penyayang di antara para penyayang.

dan semoga Allah rnelirnpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahahatnya, semoga Dia rnelimpahkan salam scjahtera (kepada mereka). Aamiin.

Iklan

Perihal Majelis Ta'lim Basaudan
Tempat belajar ilmu Agama Islam dan Bahasa Arab

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: